Syn og skøn

Syn og skøn/tvistløsning

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne om arbejdets udførelse, kvaliteten eller andet vedrørende den aftalte ydelse, så har de mulighed for at afholde et foreløbigt syn og skøn over arbejdet, hvis de har aftalt AB 92. Et sådant syn og skøn forudsætter ikke, at der er anlagt en civil retssag. Begæringen om at afholde syn og skøn skal indleveres til Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg.
Har parterne derimod ikke aftalt AB 92, så kan de kun få afholdt syn og skøn efter de almindelige regler i retsplejeloven. Heraf følger det, at det som udgangspunkt kræves at anlægge en civil retssag for at få afholdt syn og skøn.

Det er en god ide, at man i entreprisekontrakten på forhånd har aftalt, hvordan eventuelle tvister skal afgøres. Ved entrepriser kan man med fordel benytte voldgift frem for almindelig domstolsbehandling. Voldgift er det forhold, at man enes om at lade tvisten afgøre ved en eller flere personer, som man i almindelighed selv har valgt dertil. Såfremt I har aftalt, at AB 92 er aftalegrundlaget i jeres entreprise, så foreligger der automatisk en voldgiftsaftale mellem jer. Det følger af AB 92, at tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og eksigible, hvilket vil sige at afgørelsen kan gennemtvinges ved fogedretten.
Såfremt I ikke har nogen aftale angående voldgift, så skal I som hovedregel benytte jer af de almindelige domstole. Dette kan dog fraviges, hvis I begge er enige om det, eftersom der i et sådant tilfælde er mulighed for at vælge voldgift som afgørende myndighed efter tvistens opståen.
Som fordele vedrørende voldgift kan nævnes, at det som regel går hurtigere end en sag ved de almindelige domstole. Herudover er voldgiftssager ikke offentlige. Til gengæld kan man ikke anke en voldgiftsafgørelse.