Forsikring og sikkerhedsstillelse

Dem, der er involveret i en entreprise, kan have behov for, at medkontrahenten stiller sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser. I det følgende beskrives det i hovedtræk, hvad der er gældende for entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse i det tilfælde, at AB 92 er aftalt i entrepriseforholdet. Du kan med fordel kontakte din advokat herom, så du er bedst muligt stillet.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Såfremt det er aftalt, at AB 92 er jeres aftalegrundlag, så skal entreprenøren, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Entreprenøren kan for eksempel stille denne sikkerhed gennem en betryggende bankgaranti eller ved en kautionsforsikring.
Det følger af AB 92, at den stillede sikkerhed skal svare til 15 % af entreprisesummen indtil aflevering har fundet sted. Herefter skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen.
Sikkerheden nedskrives til 2 % af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler.
Denne sikkerhed ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden har fremsendt skriftligt krav om afhjælpning af mangler. Hvis dette er tilfældet, så ophører sikkerheden først, når manglerne er afhjulpet.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

Såfremt parterne har aftalt at benytte AB 92 som aftalegrundlag, så skal en bygherre ved private arbejder seneste 8 arbejdsdage efter at entreprenøren kræver det, stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Bygherren kan for eksempel stille denne sikkerhed gennem en betryggende bankgaranti eller ved en kautionsforsikring. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder eventuelle krav om ekstrabetaling for eventuelt ekstraarbejde.
Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % af entreprisesummen – udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse.
Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidig meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb.

Forsikring

En bygherre i et byggeprojekt er ansvarlig for, at byggeriet er forsikret korrekt. Dette gælder uanset om der er en professionel entreprenør på opgaven. Såfremt AB 92 er aftalt mellem parterne, så er det et krav, at bygherren tegner normal brand- og stormskadeforsikring. Hvis forsikring af dette undlades, så påhviler risikoen for brand og storm bygherren.
Herudover følger det af AB 92, at en entreprenør skal tegne sædvanlig ansvarsforsikring for skader.
AB 92 pålægger på den baggrund bygherren at have en normal brand- og stormskadeforsikring. Men et byggeri under opførelse er dog udsat for andre forhold end dem, som brand- og stormskadeforsikringen dækker. Man kan derved med fordel sørge for at lave en yderligere forsikring, ofte er det muligt at oprette en entrepriseforsikring, som dækker netop de forhold, der kan komme på tale ved et entrepriseforhold.