Bygherrens forpligtelser

Bygherrens betalingsforpligtelser

En bygherres hovedforpligtelse er at betale vederlaget til entreprenøren. Dette vederlag kaldes entreprisesummen. Herudover skal en bygherre betale for ekstraarbejde, herunder eventuelt ændringsarbejde. En bygherre vil også kunne komme til at betale for erstatning eller godtgørelse til entreprenøren i tilfælde af forsinkelse, såfremt der foreligger tab, årsagssammenhæng, påregne-lighed og ansvarsgrundlag ved bygherren.
Der er mulighed for at anvende to forskellige betalingssystemer efter AB 92. De to betalings-systemer er: acontobetalingssystemet og betaling efter betalingsplan. Såfremt parterne har vedtaget at AB 92 er aftalegrundlaget i entrepriseforholdet, så er det acontobetalingssystemet, der er gældende.

Acontobetalingssystemet

Det fremgår af AB 92, at entreprenøren én gang hver måned har ret til betaling for udført arbejde m.v. Denne betaling finder sted løbende i forbindelse med arbejdets udførelse. Hvis bygherren godkender entreprenørens acontobegæring, skal begæringen honoreres senest 15 arbejdsdage efter bygherrens modtagelse af begæringen.
Det fremgår yderligere af AB 92, at entreprenøren har krav på betaling for købte – men ikke nødvendigvis betalte – materialer m.v. mod sikkerhedsstillelse for kontraktsmæssig levering. Hertil kan bygherren kræve dokumentation for indkøbet.
Der er den begrænsning i AB 92, at betaling for materiale m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen, kun kan kræves af entreprenøren, hvis han har betinget sig en sådan ret i tilbuddet.
Såfremt entreprenøren og bygherren ikke har lavet en aftale vedrørende betalingsmåden for ekstraarbejde, så følger det af AB 92, at entreprenøren kan kræve arbejdet honoreret efter acontosystemet.

Betalingsplansystemet

I stedet for betaling efter acontosystemet, så kan det mellem parterne aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. En sådan betalingsplan følger tidsplanen i entreprisearbejdet og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb eller dele deraf skal udbetales. På den måde kender bygherren forfaldsdagene, altså dagene hvor bygherren skal betale regningen, på forhånd. Bygherren skal derved betale til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.