Aflevering af byggeri

Det fremgår af AB 92, at umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor. Dette kaldes en færdigmelding. Denne færdigmelding medfører, at bygherren derefter indkalder entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter færdigmeldingen. Der gøres hertil opmærksom på, at det er vigtigt, at bygherren indkalder til afleveringsforretningen, eftersom entreprisen uden videre anses for at være afleveret, såfremt bygherren undlader dette.

Når afleveringen er indtruffet, så har bygherren risikoen for arbejdet, fremfor entreprenøren. En bygherre er forpligtet til at modtage arbejdet, såfremt der ikke er væsentlige mangler ved det udførte. Vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige mangler foretages under afleveringsforretningen. Ved afleveringsforretningen gennemgår parterne entreprisen og noterer manglerne på et afleveringsdokument (afleveringsprotokol), som underskrives af parterne efter gennemgangen. Entreprenøren har herefter ret og pligt til at udbedre de påviste og påberåbte mangler.

Det er som bygherre vigtigt at foretage denne gennemgang grundigt evt. med professionel hjælp, eftersom en bygherre kan risikere at miste sin reklamationsret for visse mangler, hvis der ikke inden rimelig tid reklameres. Hvis der derimod er tale om skjulte mangler, skal man blot reklamere, når manglerne bliver bekendt for bygherren.
Udover at risikoen går fra entreprenør til bygherre ved afleveringen, så er der andre forhold, der følger af afleveringen. Entreprenøren skal for eksempel sørge for at fremsende sin afsluttende regning (slutopgørelsen) for entreprisen inden for enten 25 eller 35 arbejdsdage, alt afhængigt af entreprisens art. Herudover fastsætter afleveringen datoen for beregningen af frist i forhold til 1 års og 5 års gennemgangen.
For at undgå tvivl om, hvornår aflevering er sket, er det en god ide, at man som entreprenør sender en skriftlig meddelelse om, at man anser entreprisen for afleveret.