1 og 5 års eftersyn

I forbindelse med et byggeri vil det ofte være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler 1 og 5 år efter, at det er blevet afleveret til bygherren. Såfremt parterne har aftalt AB 92, så er dette automatisk aftalt som en mulighed. Det er bygherren, der indkalder til gennemgangen. I modsætning til underentreprenører, er hovedentreprenøren forpligtet til at deltage i gennemgangen.

Ved 1-års eftersynet, skal gennemgangen foretages senest 1 år efter aflevering. Bygherrens indkaldelse til eftersynet skal være skriftlig og skal ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel, medmindre der er tale om en fagentreprise under AB 92, hvor varslet er på mindst 15 arbejdsdage.
Ved 5-års eftersynet er varslet det samme som ved 1-års eftersynet. Men her skal selve gennemgangen af arbejdet være foretaget senest 30 arbejdsdage før udløbet af perioden på 5 år efter afleveringen. Har bygherren ikke indkaldt til eftersyn inden for tidsfristen, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Denne indkaldelse skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Såfremt man ikke har aftalt at følge AB 92, AB Forbruger eller ABT 93, og det ikke mellem parterne er aftalt, at der skal laves 1 og 5 års eftersyn, kan bygherren ikke kræve, at entreprenøren gennemgår byggeriet sammen med bygherren efter byggeriets aflevering.
I forbindelse med et eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori parterne anfører påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. Dokumentet underskrives herefter af bygherren og entreprenøren. Såfremt der ikke er enighed om en mangel, bør dette fremgå af dokumentet.
Som bygherre bør man være opmærksom på, at man risikerer at miste retten til at reklamere over mangler til entreprenøren, hvis man ikke afholder 1 og 5 års eftersynet som aftalt.