ab 92 information

AB 92

AB 92 står for Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB 92 er anvendeligt ved alle typer og størrelser af byggerier, ombygninger, tilbygninger og renoveringer af bygninger. Derimod findes der et andet sæt af samme type regler (ABT 93), som er beregnet til aftaler om totalentreprise. Forskellen mellem entreprise og totalentreprise er et spørgsmål om, hvem der står for projekteringen af byggeriet. Er det bygherren selv (ofte assisteret af en rådgiver i form af en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør) er der tale om entreprise; står derimod entreprenøren for både byggeriet og projekteringen heraf, er der tale om totalentreprise.

Agreed docoments

AB 92 er et såkaldt agreed document. Det betyder, at det er repræsentanter for både entreprenører og bygherrer, som i fællesskab er blevet enige om reglerne. Ved at følge denne fremgangsmåde, har man sikret sig, at indholdet af AB 92 er en afbalancering af parternes rettigheder og pligter over for hinanden, og at hverken bygherre eller entreprenør forfordeles.

Hvad indeholder AB 92?

Regelsættet indeholder bestemmelser om vigtige forhold i en entrepriseaftale og regulerer forholdet mellem bygherrer og entreprenør, herunder eksempelvis hvorledes parterne skal stille økonomisk sikkerhed over for hindanden, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af mangler ved byggeriet, hvordan betaling skal foregå, og hvordan tvister skal løses. Regelsættet søger således at tage stilling til de forhold, der almindeligvis ses at kunne give anledning til konflikter.

Hvornår gælder AB 92?

AB 92 er ikke egentlig lovgivning, men derimod et sæt af regler, der frivilligt kan vælges til ved en aftale om entreprise mellem entreprenør og bygherre. Det vil sige, at reglerne ikke finder automatisk anvendelse, blot fordi der er tale om en aftale om entreprise. Reglerne kan heller ikke gøre det ud for selve entreprisekontrakten. De er derimod et supplement som regulerer retsstillingen mellem parterne, og de skal vedtages eksplicit. Ofte aftales det som en del af entreprisekontrakten, at AB 92 finder anvendelse. En sådan aftale indgås i de fleste byggeaftaler, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at entreprise er et område, som kun er ganske sparsomt reguleret i lovgivningen i øvrigt. Ved at vedtage AB 92 ligger det således på forhånd fast, hvilke regler der skal gælde mellem parterne.

Bliv ringet op!

Af advokat Thorsten Lauridsen

Tlf: 76 30 89 99